Video file

Tietoa hakemuksesta

Haku ohjelmaan tapahtuu kaksivaiheisesti. Hakuprosessin toiseen vaiheeseen siirtyvät hankkeet on valittu ja heihin on otettu yhteyttä. Heidän tulee toimittaa täydellinen hakemus 15.5.–18.6.2021.

Tutkimushankkeissa tulee käsitellä tulevaisuuden suuria yhteiskunnallisia haasteita ja tarkastella olosuhteita Pohjoismaissa – mieluiten niin, että tutkimuksessa on mukana vähintään kaksi Pohjoismaata. Tutkimuksella tulee olla merkitystä usealle Pohjoismaalle ja ainakin koskettaa olosuhteita Suomessa tai Ruotsissa. 

Hankehakemukset voivat keskittyä yhteen tieteenalaan, mutta hakijoita kannustetaan monialaisuuteen. Tutkimushankkeet voivat kestää enintään neljä vuotta. Yhdelle hankkeelle voi hakea rahoitusta enintään miljoona euroa. 

Hankkeen johtajan tulee edustaa humanistista tai yhteiskuntatieteellistä ainetta, ja hänen tulee olla työsuhteessa yliopistoon, korkeakouluun tai tutkimuslaitokseen Suomessa tai Ruotsissa. Tätä ei edellytetä hankkeeseen osallistuvilta.

Hankkeen tutkijat voivat edustaa muita aloja kuin humanistisia tai yhteiskunnallisia tieteitä, mutta tutkimuskysymysten tulee olla yhteydessä näihin.

Hankkeen johtaja voi osallistua yhteen hakemukseen. Osallistujat voivat puolestaan olla mukana enintään kahdessa hankehakemuksessa.

Tohtorikoulutettaville, jotka eivät saa rahoitusta muualta, voidaan myöntää rahoitusta hankkeen ehtojen mukaisesti. Rahoitusta jo saavat tohtorikoulutettavat voivat olla osallisina hankkeissa.

Hakemus

Haku ohjelmaan tapahtuu kaksivaiheisesti. Ensimmäisen vaiheen valitut hankkeet kutsutaan toimittamaan täydellinen hakemus toisessa vaiheessa, 15.5.–18.6.2021. Hakemus tulee lähettää englanniksi SLS:n sähköisen hakujärjestelmän kautta (linkki alla). Hankkeen johtajan tulee kirjautua hakujärjestelmään organisaationa (yliopisto, korkeakoulu tai tutkimuslaitos).

Vaihe 2

Hankesuunnitelman tulee sisältää kuvaus tarkoituksesta ja tavoitteista, ongelman muotoilu ja kysymyksenasettelu, tutkimusmenetelmät ja tutkimusmateriaali, työsuunnitelma ja aikataulu, tutkijaryhmän tiedot, yhteistyökumppanit, odotetut tulokset, riskiarvio sekä tieto siitä, miten tutkimus hyödyttää yhteiskuntaa ja mille kohderyhmille se suuntautuu.

Hankesuunnitelma saa olla enintään 30 000 merkkiä pitkä välilyönteineen. Taulukot, kaaviot, kuvat sekä lähde- ja kirjallisuusluettelo liitetään erillisinä tiedostoina. 

Jos tutkimus on eettisesti arvioitu, tulee eettinen lausunto liittää hakemukseen. Tutkimushankkeen rahoittajilla on oikeus vaatia eettistä arviointia rahoitettavalta tutkimukselta.

Hankkeen johtaja liittää oheen ansioluettelonsa (enintään kolme sivua) ja julkaisuluettelon (enintään 10 julkaisua).

Kaikkien hankkeeseen osallistuvien tutkijoiden tulee liittää julkaisuluettelo (enintään viisi julkaisua). Hakemukseen tulee myös liittää julkaisusuunnitelma, viestintäsuunnitelma ja yksityiskohtainen budjetti.

Viestintäsuunnitelmassa tulee kertoa, miten tutkimustulos tullaan antamaan tiedoksi tiedeyhteisölle, päättäjille ja muulle väestölle.

Yksityiskohtaisessa budjetissa kuvaillaan miten varoja tullaan käyttämään. Palkkojen ja palkan sivukulujen lisäksi on mahdollista hakea rahoitusta juokseviin kuluihin, kuten avoimeen saatavuuteen, projektin sisäisiin seminaareihin, matkoihin, materiaalikuluihin, aputyövoiman palkkioihin sekä käyttökustannuksiin. Kulut tulee kuvata yksityiskohtaisesti ja ne tulee perustella. Hankkeen tutkijat voivat saada rahoitusta jopa 100 % työajasta.

Budjettiin lisätään summa hallintokulua varten, jonka lasketaan olevan 20 % varaus palkkoihin ja palkan sivukuluihin. Kokonaisbudjetti ei saa ylittää miljoonaa euroa.

Päätöksenteko

Ensimmäisessä vaiheessa saapuneet hakemukset arvioi ulkopuolisista ja riippumattomista tutkijoista koostuva paneeli, jolla oli laajat tiedot kulttuurin ja yhteiskunnan alueiden tutkimuksesta. Ratkaisevia arviointiperusteita olivat hankkeen tieteellinen laatu, toteutettavuus ja mahdollinen yhteiskunnallinen hyöty sekä hankkeen johtajan johtamistaidot.

Tutkimushankkeen ohjausryhmä teki lopulliset päätökset siitä, mitkä hankkeet menivät toiseen vaiheeseen. Hankkeiden johtajat ovat saaneet tiedon päätöksestä.

Toisen vaiheen hakemukset arvioidaan paneelissa, joka ehdottaa mille hankkeille voidaan myöntää rahoitusta. Ohjelman ohjausryhmä esittää lopullisen ehdotuksen hankkeessa mukana oleville rahoittajille syyskuussa. Rahoittajat päättävät loka- tai marraskuussa 2021 mille hankkeille myönnetään rahoitus. Hankkeet voivat käynnistyä 2022. 

Hakijoille ei anneta palautetta hakemuksista.

Lisätietoja:

CHRISTER KUVAJA
Tutkimusjohtaja
Svenska litteratursällskapet i Finland
+358 40 152 2314
christer.kuvaja@sls.fi

Takaisin