Categories
Gerontologia
Mediatutkimus
Viestintätiede

Väestötiede ja demokratia – terve ikääntyminen digitaalisessa maailmassa

Pohjoismaiden ikääntyvä väestö johtaa haasteisiin terveydenhuollossa. Yksi ratkaisu ongelmaan on digitaaliset terveys- ja hyvinvointipalvelut, mutta tutkimukset osoittavat, että digitaalisen tekniikan käyttäminen vähenee iän myötä. Nopea digitalisoituminen tarkoittaa, että iäkkäämmät henkilöt saattavat joutua kokemaan digitaalista ulkopuolisuutta. He ovat vaarassa pudota sekä digitaalisista terveyspalveluista että digitaalisista julkisista palveluista, mikä puolestaan rajoittaa heidän kansalaisvaikuttamista ja sitoutumista. Tämä voi puolestaan vaikuttaa kielteisesti heidän terveyteensä ja johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen. 

Hanke selvittää miten yli 75-vuotiaat käyttävät digitaalisia medioita ja viestintäteknologioita suhteessa terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Tutkijat vertailevat tapaustutkimusten avulla Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa miten maiden erilaiset lähestymistavat digitaalisiin terveyspalveluihin vaikuttavat ikääntyvän väestön osallistumismahdollisuuksiin ja tasa-arvoiseen terveyteen.   

Hankkeessa tarkastellaan kahta ryhmää: iäkkäämpiä kansalaisia ja heidän päivittäistä digitaalisen tekniikan käyttöä liittyen terveyteen sekä terveyden- ja sairaanhoidon henkilökuntaa ja heidän digitaalisen tekniikan käyttöä arkipäiväisessä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä iäkkäämpien potilaiden/asiakkaiden kanssa.

Hankkeen tarkoituksena on torjua terveyseroja ja digitaalisia kuiluja iäkkäämmän väestön keskuudessa Pohjoismaissa. Tarkoituksena on siirtää tutkittujen ryhmien kokemukset, ymmärrys ja tieto digitaalisesta teknologiasta käytännön ohjaukseen iäkkäämmille kansalaisille, päättäjille sekä terveyden- ja sairaanhoidon ammattilaisille.

Hankkeessa yhdistetään media- ja viestintätutkimusta sosiaaliseen ja kulttuuriseen gerontologiaan. Aiempi tutkimus on pääasiassa selvittänyt digitaalisten apuvälineiden saatavuutta kvantitatiivisin menetelmin. Tämän hankkeen tutkijat käyttävät kvalitatiivisia menetelmiä saadakseen syvemmän ja teoreettisesti perustellun käsityksen siitä, miten digitalisointi vaikuttaa iäkkäiden terveyteen. 

Hankkeen kotipaikkana toimii Lundin yliopisto. Hanketta rahoittaa Familjen Kamprads stiftelse 990 000 eurolla Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -tutkimusohjelman puitteissa.

Seuraa hanketta

Hankeryhmä

Hanna Varjakoski, Fredrika Thelandersson, Elisa Tiilikainen, Anette Grønning, Helena Sandberg ja Amalie Søgaard Nielsen.

Professori Helena Sandberg (hankejohtaja), Lundin yliopisto
Yliopistonlehtori Anette Grønning, Etelä-Tanskan yliopisto
Filosofian tohtori Fredrika Thelandersson, Lundin yliopisto
Dosentti Elisa Tiilikainen, Itä-Suomen yliopisto
Postdoc-tutkija Hanna Varjakoski, Itä-Suomen yliopisto
Postdoc-tutkija Amalie Søgaard Nielsen, Etelä-Tanskan yliopisto

Takaisin