Categories
Gerontologi
Medieforskning
Kommunikationsvetenskap

Demografi och demokrati – hälsosamt åldrande i en digital värld

Den åldrande befolkningen i Norden leder till utmaningar för vården. En lösning på problemet är digitala hälso- och välfärdstjänster, men forskning visar att användningen av digital teknik minskar med åldern. Den snabba digitaliseringen innebär att äldre personer löper risk att drabbas av digitalt utanförskap. De riskerar att uteslutas från såväl digitala hälsotjänster som digitala offentliga tjänster, vilket begränsar deras medborgerliga inflytande och engagemang. Det i sin tur kan påverka deras hälsa negativt och leda till social isolering.

Projektet studerar hur personer över 75 år använder digitala medier och kommunikationsteknologier i relation till sin hälsa och sitt välbefinnande. Genom fallstudier i Finland, Sverige och Danmark jämför forskarna hur ländernas olika infallsvinklar på digitala hälsotjänster påverkar den äldre befolkningens möjligheter till deltagande och jämlik hälsa.

Projektet studerar två grupper: äldre medborgare och deras dagliga användning av digital teknik i hälsosammanhang samt personal inom hälso- och sjukvården och deras användning av digital teknik i den vardagliga interaktionen och kommunikationen med äldre patienter/klienter.

Syftet med projektet är att motverka hälsoskillnader och digitala klyftor bland den äldre befolkningen i de nordiska länderna. Avsikten är att överföra de undersökta gruppernas erfarenheter, förståelse och kunskap om digital teknologi till praktisk vägledning för äldre medborgare samt för beslutsfattare och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården.

Projektet kombinerar medie- och kommunikationsstudier med social och kulturell gerontologi. Tidigare forskning har främst undersökt tillgång till digitala hjälpmedel genom kvantitativa metoder. Forskarna i det här projektet använder kvalitativa metoder för att få en djupare och teoretiskt grundad förståelse för hur digitaliseringen påverkar de äldres hälsa.

Projektet är knutet till Lunds universitet. Projektet finansieras med 990 000 euro av Familjen Kamprads stiftelse inom ramen för forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden.

Följ projektet

Projektgrupp

Hanna Varjakoski, Fredrika Thelandersson, Elisa Tiilikainen, Anette Grønning, Helena Sandberg och Amalie Søgaard Nielsen.

Professor Helena Sandberg (projektledare), Lunds universitet
Universitetslektor Anette Grønning, Syddansk Universitet
FD Fredrika Thelandersson, Lunds universitet
Docent Elisa Tiilikainen, Östra Finlands universitet
Postdoktoral forskare Hanna Varjakoski, Östra Finlands universitet
Postdoktoral forskare Amalie Søgaard Nielsen, Syddansk Universitet

Tillbaka