Video file

Om forsknings­program­met

Det 21:a århundradet har fört med sig en mängd stora samhällsutmaningar. Nya sätt att kommunicera, förändrade mekanismer i opinionsbildning, ekonomisk, social och teknologisk utveckling, migration, polarisering mellan stad och landsbygd, klimatförändring och pandemier är bara några exempel. Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället vill undersöka hur de här utmaningarna förstås och hanteras av våra nordiska samhällen. Vad kan vi göra i dag för att få en bättre morgondag?

Programmet finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar, både socialt och kulturellt, för människor i Norden under det 21:a århundradet. De här utmaningarna är oftast globala till sin natur, men kan leda till olika transnationella, nationella och lokala lösningar. Det finns mycket pågående forskning om samhällsutmaningar generellt, men tanken med Framtida utmaningar i Norden är att stimulera forskning om hur de här utmaningarna förstås och hanteras av våra nordiska samhällen som i grunden har mycket gemensamt men samtidigt tydliga särdrag.

Humaniora och samhällsvetenskaper har en viktig uppgift när det gäller att öka förståelsen för och hanteringen av de många utmaningar vi står inför, genom att de granskar hur människan interagerar med sin omgivning. Forskarna bidrar med ökad kunskap, men också med kritiska och konstruktiva analyser om samhällsutvecklingen, som i förlängningen kan hjälpa oss att bemästra utmaningarna. För att lösa det 21:a århundradets utmaningar krävs fördjupade insikter om de historiska, kulturella, sociala och politiska processer som har fört oss dit vi befinner oss i dag.

”Humaniora och samhälls­vetenskaper har en viktig uppgift när det gäller att öka förståelsen för och hanteringen av de många utmaningar vi står inför.”

Målet med Framtida utmaningar i Norden är att forskningen som bedrivs inom programmet ska komma samhället till nytta i form av lättillgänglig kunskap för medborgare och beslutsfattare som letar efter sätt att möta de nya stora samhällsutmaningarna.

Forskningsprogrammet pågår under åren 2021–2027.

Om projekten

Projekten ska beröra framtidens stora samhällsutmaningar och forskningen ska beröra förhållanden i Norden, gärna så att minst två nordiska länder inkluderas i undersökningen. Det nordiska fokuset utesluter ändå inte globala perspektiv, som tvärtom ofta är nödvändiga. Programmets finansiärer vill stimulera och skapa möjligheter till nya forskningssamarbeten över disciplin- och nationsgränser.

Projektansökningarna kan vara inomvetenskapliga, men mångdisciplinära projekt uppmuntras. Medel för forskningsprojekt kan sökas för högst fyra år och den maximala summan för ett projekt är 1 miljon euro. Fem till tio projekt kan finansieras.

Projektledaren ska representera ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och vara knuten till ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut i Finland eller Sverige. Övriga projektdeltagare behöver inte ha denna anknytning.

Samhällsutmaningarna är ofta så komplexa till sin natur att samarbete med andra vetenskapsfält kan vara nödvändiga. Forskarna i projektet kan därför representera andra områden än humaniora och samhällsvetenskaper, men forskningsfrågorna ska vara knutna till dessa.

Forskningsprogrammet finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland, Riksbankens Jubileumsfond, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.