MÄNNISKAN – KULTUREN – SAMHÄLLET

Vi vill veta varför

I det 21:a århundradet står vi inför en rad olika samhällsutmaningar i världen och i Norden. Utmaningar som bör lösas av dem som har insikter om de sociala, kulturella och politiska processer som har fört oss hit. De som förstår människan och hennes interaktion med omgivningen. De som kan förklara varför.

Vi vill ge samhällsvetare och humanister en framträdande position i samhällsdebatten. Med ett sjuårigt forskningsprogram lägger vi grunden till ett unikt samarbete med målet att tillföra ny kunskap till beslutsfattare. Vi tror att det är från samhällsvetenskap och humaniora som vi kan få de svar vi söker.

Om ansökningsprocessen

Ansökningarna från den andra fasen i ansökningsprocessen utvärderas för tillfället. De sökande får information om vilka projekt som finansieras i november 2021.

Blogg

  • Sören Lillkung
  • 8.7.2021
  • Engelska
  Why does The Swedish Cultural Foundation in Finland want to participate in the funding of Future Challenges in the Nordics? “In a post-industrial society we should not focus on achieving growth alone, but also on pure knowledge and the wellbeing of people,” said CEO Sören Lillkung. “We value the holistic view on the surrounding world.”
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 28.5.2021
  • Engelska
  “Without exception, these projects represent new ways of looking at how we in the Nordic countries, and in a broader global perspective, position ourselves in relation to the major issues of the future. Many of the projects combine issues and theoretical approaches in a way that we have not really seen before.”
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 28.5.2021
  • Fin
  “Nämä projektit ovat sellaisia, että ne poikkeuksetta edustavat uusia avauksia liittyen siihen miten me Pohjoismaissa ja laajemmassa globaalissa perspektiivissä asetumme suhteessa suuriin tulevaisuuden kysymyksiin. Useat projekteista yhdistelevät sekä kysymyksenasetteluja että teoreettisia näkökulmia tavalla, jota emme oikeastaan ole aiemmin nähneet.”
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 28.5.2021
  • Swe
  “De här projekten är sådana att de utan undantag representerar nya öppningar med tanke på hur vi i de nordiska länderna och i ett vidare globalt perspektiv placerar oss i förhållande till de stora framtidsfrågorna. Många av projekten kombinerar både frågeställningar och teoretiska infallsvinklar på ett sätt som vi inte riktigt har sett kombinerade förut.”
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 18.3.2021
  • Engelska
  Nine reputable researchers spread around the Nordic countries are currently reviewing the applications for the research programme, Future Challenges in the Nordics. Who are they, where do they come from and why have they been chosen for the assignment?
  • Nina Edgren-Henrichson
  • 18.3.2021
  • Fin
  Yhdeksän ansioitunutta tutkijaa istuu parhaillaan eri puolilla Pohjoismaita käymässä läpi hakemuksia Tulevaisuuden haasteet Pohjolassa -tutkimusohjelmaan. Keitä he ovat, mistä he tulevat ja miksi heidät on valittu tehtävään?